Echipa EVA a conceput pentru EurOps 2013, care va avea loc pe 5 mai 2013 la bordul vasului de croazieră Vending Cruise, un program care poate părea puțin împotriva curentului: “Direcția – creştere”.

Oare EVA ignoră recesiunea economică actuală pe care o traversează întreaga lume?  Sunt deconectați de la realitate?  Dimpotrivă!  Ar fi o prostie să credem că industria de vending este scutită de condiţiile economice actuale.  Cu toate acestea, există și oportunităţi de diversificare şi dezvoltare a afacerilor, și astfel, câteva motive bune pentru a păstra speranţe intemeiate pentru această industrie.

Motivul nr. 1:  Industria de Vending nu a fost niciodată, atât de informată precum este astăzi. Președintele EVA, Arnaud van Amerongen, va prezenta la EurOps noua ediţie a Raportului de Piaţă EVA (datele pentru 2012).  Este absolut esenţial să existe o bună înţelegere a situaţiei pieţei în vederea planificării pentru viitor, şi aceasta este ceea ce EVA va încerca să ofere membrilor săi şi industriei în general. Ediţia pe 2012 este mai detaliată decât ediţia din 2011, cu mai multe statistici experte şi acoperirea unui domeniu și mai larg.
Motivul nr. 2: În timp ce consumatorii cheltuie mai mulţi bani pe cafeaua lor la pachet (ex. Starbucks) dar şi pentru cea de acasă (de exemplu, Nespresso) industria de vending nu a beneficiat încă de vântul prielnic al cafelei. Angajaţii doresc o cafea mai bună și la locul de muncă, și sunt dispuşi să plătească pentru ea, dar operatorii de vending trebuie să gândească altfel şi să ofere o experienţă complet diferită pentru cafea, departe de tradiţionalele băuturi calde din vending. Aceasta este o mare oportunitate pentru industria noastră şi o provocare pentru operatori! Problema va fi tratată de Jan Marck Vrijlandt, Selecta, în prezentarea sa de la EurOps.
Motivul nr. 3: Economia din Europa ajunge la “noul normal”, mai exact o fază a ciclului economic scăzut de creştere şi volatilitate, iar David Kirby de la PwC va discuta despre cum industria de vending poate continua să urmărească oportunităţi de creștere. Acesta va explica cum cerinţele consumatorilor continuă să evolueze rapid în ciuda dificultăților din mediul macro şi  cum pot fi găsite oportunităţi, în domenii cum ar fi propunerea de produs, stabilirea preţului, modelul de operare, cheltuieli de capital şi pe termen lung, consolidarea industriei.
Motivul nr. 4Vendingul este ACEL nou canal pentru mulţi comercianţi cu amănuntul şi pentru producători de FMCG (bunuri de consum cu mișcare rapidă).  Aceștia văd industria de vending ca pe un mijloc de a își crește vânzările; de a consolida loialitatea clienților faţă de marcă; de a stimula impulsul de cumpărare; de intensificare a imaginii de brand; de dezvoltare a strategiilor de cruce-canal: on-line, off-line,  de exploatare a noilor instrumente ale mass-mediei, de la cele sociale până la geo-localizare. Fabrizio Valente, CEO la Kiki Lab şi membru al reţelei internaţionale Ebeltoft Group, va împărtăşi tendinţe şi cazuri de succes ale unor aparate de vending din întreaga lume. Fabrizio intenţionează să își inspire audienta să investească în idei noi, parteneriate noi și proiecte noi, de la cele mai de bază până la cele mai inovatoare.”

Motivul nr. 5: Reducerea costurilor şi creşterea eficienţei pot fi obținute prin utilizarea IT-ului.  Telemetria există de peste 30 de ani şi totuși integrarea sa corpul de bază este încă limitată.  Înţelegând cum poate fi integrată aceasta în procesul decizional şi în strategia companiei poate aduce îmbunătăţiri semnificative.  EVA l-a rugat pe Giovanni Nebiolo, CEO al Supermatic, să trateze acest subiect, împărtășind experienţa sa de implementare de IT.
Motivul nr. 6: Există proiecte concrete şi de succes care sprijină imaginea Vendingului.  Pentru a doua oară la EurOps, EVA, va atribui unui proiect desemnat de către un juriu de experţi şi VIP-uri din Vending, premiul European Image of Vending Award.  Înainte de ceremonia de decernare, cele trei proiecte finaliste vor fi prezentate participanţilor EurOps.

Conferinţa se va închide cu un Cocktail, unde se va anunța câștigătorul lui Image of Vending Award, iar premiul va fi înmânat proiectului desemnat.

For EurOps 2013, which will take place on 5th May 2013 aboard the Vending Cruise, the EVA Team has designed a programme which may appear to go slightly against the current: “Taking the Course to Growth”.

Is the EVA ignoring the current economic recession that the world is undergoing?  Are we disconnected from reality?  Quite the other way round!  It would be foolish to think that the vending industry is exempt from today’s economic conditions .  However, there are also opportunities out there, to diversify and grow the business, and thus some good reasons to have well-grounded hope for the industry.

Reason no.1:  the Vending Industry has never been as knowledgeable as it is today.  Arnaud van Amerongen, the EVA President, will introduce the new edition of the EVA Market Report (2012 data) at EurOps.  It is absolutely essential to have a good understanding of the market situation in order to plan for the future, and this is what the EVA is seeking to offer its members and the industry in general. The 2012 edition goes into  further detail than the 2011 edition, with more expert insights and an even wider scope.

Reason no.2: Whilst consumers spend more money for their coffee on the go (e.g. Starbucks) and at home (e.g. Nespresso) the vending industry did not yet benefit from the coffee value tail wind. Employees want better coffee at their workplace too.  And they are willing to pay for it, but vending operators have to think differently and offer a completely different coffee experience, away from traditional hot drinks vending. This is a great opportunity for our industry, and a challenge for the operator! The issue will be covered by Jan Marck Vrijlandt, from Selecta,  in his presentation at EurOps.
Reason no.3: As the economy in Europe moves into the ‘new normal’, a phase in the economic cycle caracterised by low growth and volatility, David Kirby from PwC will discuss how the vending industry can continue to pursue growth opportunities. He will explain how consumer demands continue to evolve quickly, in spite of the challenging macro background, and where opportunities can be found in areas such as product proposition, pricing, operating model, capital expenditure and over the longer term, industry consolidation.

Reason no.4Vending is THE new channel for many retailers and FMCG (fast moving consumer goods) manufacturers.  They see the vending industry as a means to increase sales; reinforce customer loyalty to brands; stimulate impulse buying; boost brand image; develop cross-channel strategies: on-line off-line, exploiting the new media tools, from social to geo-localization. Fabrizio Valente, CEO of Kiki Lab and member of the international network Ebeltoft Group, will share trends and successful cases of Vending Machines around the world. Fabrizio intends to inspire his audience to invest into new ideas, new partnerships, new projects, from the most basic one  to the most innovative.”

Reason no.5: Cost reductions and increased efficiency can be achieved by using IT. Telemetry has been out there for over 30 years, and yet its integration in the field base is still limited.  By understanding how it can be integrated into the decision-making process and company strategy, significant improvements can be made.  To go through these, the EVA has asked Giovanni Nebiolo, the CEO of Supermatic, to share his hands on experience implementing IT.

Reason no.6: There are concrete and successful projects to support the Image of Vending.  For the second time at EurOps, the EVA will present the European Image of Vending Award to a project designated by a Jury of Vending Experts and VIP’s.  Before the Award giving ceremony, the 3 finalists’ projects will be presented to the EurOps participants.

The conference will close with a Cocktail, during which the Image of Vending Award will be announced and presented to the winning project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*