Mai întâi de toate, EVA (European Vending Association) ar dori să sublinieze faptul că toate aparatele de vending introduse pe piaţă de companiile sale membre corespund diferitelor directive şi reglementări UE (Directiva Aparaturii, Directiva de Tensiune Joasă, Regulamentul Privind Contactul Alimentelor cu Materialele, etc.).

Aceste directive şi regulamente există pentru a asigura conformitatea produselor distribuite de aparatele de vending cu cerinţele de securitate şi de sănătate ale UE şi, prin urmare, garantează un nivel ridicat de protecţie pentru lucrătorii şi cetăţenii UE. Mai mult, înainte de introducerea produsului pe piață, producătorii trebuie să efectueze evaluări de conformitate printr-o serie de verificări şi acţiuni tehnice; adică se efectuează evaluarea riscului si se întocmește un dosar tehnic pentru emiterea unei declarații de conformitate și pentru aplicarea marcajulului CE pe produsul respectiv.

Acest dosar tehnic conține:

– proiectul per ansamblu, precum şi desene detaliate ale aparatului

– documentația de evaluare a riscului

– specificațiile și standardele tehnice

– rezultatele evaluării tehnice de risc

– manualul utilizatorului și Declarația de Conformitate CE

Această documentație tehnică trebuie prezentată la cerere autorităților naționale corespunzătoare.

Directiva Europeană pentru Aparatură (The European Machinery Directive) se aplică aparatelor de vending noi, dar și aparatelor care au fost transformate sau reconstruite în mod substanţial şi sunt astfel, considerate ca fiind aparate noi. Restauratorii ar trebui să fie conştienţi de această obligaţie legală, deoarece o dată ce un aparat este renovat cu diferite componente originale, producătorul nu mai este raspunzător pentru nicio problemă care ar putea apărea. Restauratorul aparatului de vending devine “producător” de facto al aparatului nou proiectat şi, prin urmare, este responsabil legal pentru conformitatea aparatului atunci când acesta este reintrodus pe piaţă. Producătorii de aparate de vending trebuie să respecte directivele UE, să emită o nouă declarație de conformitate CE și să fie conştienţi de răspunderea pe care o au în calitate de “producători”. Aceast lucru înseamnă de fapt că deși aparatul încă mai poartă marca producătorului original, o dată ce a fost renovat în mod substanţial, este considerat un aparat nou, produs de un fabricant nou. Producătorul original al unui aparat de vending răspunde de acesta numai atunci când produsele lor au fost întreţinute în aparat conform manualului de utilizare.

Prin urmare, sfătuim ca renovarea să fie efectuată într-un mod profesionist, ținându-se seama de următoarele puncte cheie:

– reglementările de mediu și cele de muncă

– inspecțiile de sănătate și siguranță

– pierderea certificării și marcajele privind calitatea

– riscul implicat la folosirea de componente ne-originale

– testele trebuie să garanteze atât funcționalitatea aparatului cât și siguranța acestuia, în conformitate cu legislația UE.

First of all, the EVA would like to emphasize that all vending machines placed on the market by its member companies conform to the different EU Directives and Regulations (Machinery Directive, Low Voltage Directive, Food Contact Materials Regulation, etc.).

Those Directives and Regulations exist to ensure that products dispensed from vending machines conform to the EU’s health and safety requirements and hence guarantee a high level of protection for EU workers and citizens. Furthermore, before placing the product on the market, manufacturers need to carry out  onformity assessments by going through a series of technical checks and actions; i.e. risk evaluation must be carried out and a technical file must be put in place in order to issue a declaration of conformity and to affix the CE marking to a product.

This technical file contains:

– the overall drawing, as well as detailed drawings of the

machine

– the risk assessment documentation

– the standards and technical specifications

– the results of the technical risk assessments

– the user manual and the CE Declaration of Conformity

This technical documentation must be presented, upon request, to the appropriate national authorities.

The European Machinery Directive applies to new vending machines, but also to used machines that have been substantially transformed or rebuilt and are, as such, considered to be new machines. Refurbishers should be aware of this legal obligation, because once a machine is refurbished with different components the original manufacturer is no longer liable for any problem that could occur. The refurbisher of a vending machine becomes the de facto “manufacturer” of the newly designed machine and therefore is legally responsible for the machine’s conformity when re-placed on the market. The vending machine manufacturers need to comply with EU Directives, issue a new CE Declaration of Conformity and be aware of their liability as “manufacturers”. This means that even though the machine still carries the original manufacturer’s brand, once substantially refurbished, it must be considered a new machine, produced by a new manufacturer. Original vending machine manufacturers are only liable when their products have been maintained, in the machine, according to the user manual.

We therefore strongly advise that refurbishment should be carried out in a professional way, taking the following key points into account:

– the environmental and job regulations

– the health and safety inspections

– the loss of certification and quality marks

– the risks in using non original components

– tests must not only guarantee the functionality of the machine, but also its safety according to EU legislation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*