Asociaţia Europeană de Vending monitorizează îndeaproape “dezbaterea obezităţii” pentru a se asigura că vendingul este conştient de schimbările apărute în obiceiurile consumatorilor – fie ele voluntare sau datorate măsurilor guvernamentale. Acest articol rezumă cele mai recente evoluţii din cadrul acestei dezbateri.

Organizaţiile internaţionale spun că alimentele ar trebui reglementate ca tutunul

Raportorul Special ONU privind dreptul la hrană a solicitat un acord global pentru a promova obiceiurile alimentare sănătoase, spunând că “dietele nesănătoase sunt acum o ameninţare mai mare pentru sănătate la nivel mondial decât tutunul.”

Acest punct de vedere a fost împărtăşit de alte grupuri internaţionale, inclusiv Consumers International (CI) şi Federaţia Mondială a Obezității (WOF), care propun ca industria alimentară să fie reglementată precum industria tutunului, deoarece acum obezitatea reprezintă un risc mai mare de sănătate la nivel mondial. Acestea cer adoptarea unor norme mai stricte, care ar putea include imagini cu daune cauzate de obezitate plasate pe ambalajele alimentare, similare cu cele utilizate pe pachetele de ţigări.

Cu toate acestea, Federaţia Alimentelor şi Băuturii (Food and Drink Federation) a spus că industria alimentară lucrează deja în direcția de a oferi opţiuni sănătoase pentru consumatori. Aceasta include și sectorul de vending unde recent au fost făcute eforturi pentru a încerca de a oferi o gamă mai diversă de produse în aparatele cu gustări.

Obezitatea în Europa

În Europa, supraponderalitatea afecta aproximativ 50% din totalitatea bărbaţilor şi a femeilor  în 2008, iar 23% din totalitatea femeilor și 20% dintre bărbaţi erau obezi, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Mai recentul raport Lancet sublinia că bărbaţii maltezi (74%) şi femeile islandeze (61%) au cele mai mari rate de supraponderalitate din Europa. Obezitatea adesea rezultă din inactivitate fizică şi diete nesănătoase. Acesta este unul dintre factorii de risc principali pentru apariția bolilor netransmisibile conexe cum ar fi cancerul, diabetul şi bolile cardiovasculare și pulmonare. CI și WOF susţin că numărul deceselor la nivel mondial cauzate de obezitate şi de supraponderalitate au crescut de la 2,6 milioane în 2005 la 3,4 milioane în 2010 şi cred că guvernele din întreaga lume trebuie să impună reguli obligatorii pentru industria alimentară şi a băuturilor.

ONU a identificat cinci acţiuni pentru a aborda problemele legate de obezitate şi diete nesănătoase, inclusiv impozitarea produselor nesănătoase; reglementarea alimentelor bogate în grăsimi saturate, sare şi zahăr şi adoptarea unei atitudini mai aspre față de publicitatea pentru alimentele nesănătoase. ONU vrea, de asemenea, o revizuire a subvenţiilor agricole greşite care fac anumite ingrediente mai ieftine decât altele şi să susțină astfel producţia de alimente locale astfel încât consumatorii să poată avea acces la alimentele sănătoase, proaspete și hrănitoare.

“Guvernele s-au concentrat pe creşterea disponibilității de calorii, dar adesea au fost indiferente la ce fel de calorii sunt la ofertă, la ce preț, cine beneficiază de acestea, şi cum sunt ele comercializate” a subliniat Raportorul Special.

Planuri de acţiune pentru combaterea obezității

Asociaţia Europeană de Vending este membru fondator al Platformei UE pentru Dietă, Nutriţie şi Activitate Fizică.  În forumuri ca acesta se discută Planul de Acțiune UE privind Obezitatea la Copii 2014-2020, şi Planul de Acțiune privind Sănătatea şi Nutriţia pentru 2015-2020 ale Organizaţiei Mondiale Alimentare, recent convenite.  Aceste planuri îndeamnă statele europene să adopte măsuri mai stricte pentru a se adresa obezității, în special la copii.  Măsurile potenţiale pentru şcoli includ restricţia unor anumite grupuri de produse alimentare şi chiar şi interzicerea aparatelor de vending în şcoli.

O parte din atribuțiile EVA este evidenţierea acestui stadiu incipient membrilor noştri şi, de asemenea, promovarea unei imagini pozitive a aparatelor de vending în fața factorilor de decizie politică din Uniunea Europeană. În acest fel putem explica faptul că aparatele de vending sunt deja alimentate cu produse mai hrănitoare şi mai sănătoase, şi vom sublinia în mod regulat scheme specifice industriei în curs de desfăşurare, care să încurajeze aceste alternative de produse.

Ca urmare a acestei dezbateri şi a potenţialului de impact pe care aceste măsuri îl pot avea în industria noastră, EVA ia continuu măsuri active de promovare a beneficiilor către Membrii săi, oferind produse mai variate în aparatele de vending.The European Vending Association closely monitors the ‘obesity debate’ to ensure vending is aware of changing consumer habits – whether by voluntary change or through governmental measures. This article sums up the latest developments in the debate.

International organisations say food should be regulated like tobacco

The United Nations Special Rapporteur on the right to food has called for a global agreement to promote healthy eating habits, saying that “unhealthy diets are now a greater threat to global health than tobacco.”

This view has been shared by other international groups including Consumers International (CI) and the World Obesity Federation (WOF), who propose that the food industry should be regulated like the tobacco industry as obesity now poses a greater global health risk. They are calling for the adoption of more stringent rules which could include pictures on food packaging of damage caused by obesity, similar to those used on cigarette packets.

However, the Food and Drink Federation said the food industry was already working to make healthy options for consumers.  This includes the vending sector, where efforts have been recently made to try and offer a more diverse range of items in snack machines.

Obesity in Europe

In Europe, an estimated 50% of all men and women were overweight in 2008, and 23% of all women and 20% of men were obese, according to the World Health Organization. The more recent Lancet report highlighted that Maltese men (74%) and Icelandic women (61%) have the highest rates of being overweight in Europe. Obesity often results from physical inactivity and unhealthy diets. It is one of the main risk factors for the development of related non-communicable illnesses such as cancer, diabetes and cardiovascular and lung disease. CI and WOF both claim that global deaths due to obesity and being overweight rose from 2.6 million in 2005 to 3.4 million in 2010, and believe governments around the world should impose compulsory rules for the food and drink industry.

The UN has identified five actions to address the issues of obesity and unhealthy diets, including taxing unhealthy products; regulating foods high in saturated fats, salt and sugar and cracking down on junk food advertising. The UN also wants an overhaul of misguided agricultural subsidies that make certain ingredients cheaper than others and support for local food production so that consumers have access to healthy, fresh and nutritious foods.

“Governments have been focusing on increasing calorie availability, but they have often been indifferent to what kind of calories are on offer, at what price, to whom they are made available, and how they are marketed,” the Special Rapporteur stressed.

Action Plans to tackle Obesity

The European Vending Association is a founding Member of the EU Platform on Diet, Nutrition and Physical Activity.  It is in forums like these, that the recently agreed EU Childhood Obesity Action Plan 2014-2020, and the draft World Health Organisation Food and Nutrition Action Plan 2015-2020 are discussed.  Both these plans urge European states to adopt more stringent measures to address obesity, particularly in children.  Potential measures for schools include a restriction of certain food groups and even a ban on school vending machines themselves.

It is part of the EVA’s job to highlight this at an early stage to our Members, and also to promote a positive image of vending to the EU policy makers. In this way we can explain that vending machines are already stocking more and more nutritious and healthier products, and we regularly outline specific ongoing industry schemes which encourage these alternative products.

As a result of this debate and the potential for measures to impact our industry, active steps are continuously taken by the EVA to promote to our Members the benefits of offering more varied items in their vending machines.